Vindresurs och lönsamhet

Goda vindresurser är den absolut viktigaste faktorn när man projekterar för vindkraft. Teoretiskt gäller att en fördubbling av vindhastigheten leder till åtta gånger mer energi. En liten förändring i vindstyrkan har således stor betydelse för mängden producerad energi och därmed även för projektets lönsamhet.

Etablering av vindkraftverk i skogsmiljö medför en stor fördel avseende synintryck, ljud samt skuggeffekter. Träden avskärmar störningsmomenten samtidigt som skogsområden ofta är glest befolkade. Nackdelen är att skogsterrängen påverkar vindens flöde negativt och skapar turbulens. Denna negativa inverkan kan dock undkommas med högre tornhöjder samt större rotordiameter vilket ger en högre elproduktion. När tornhöjden ökar ställs emellertid nya krav på uppfattningen om vindpotentialen.
 

Metodik

Till skillnad från andra aktörer har Vindmark en egenutvecklad mjukvara för att bedöma vindförhållandena. Vindpotentialen säkerställs därefter genom att utföra omfattande mätningar och analyser med bolagets egen vindmätningsutrustning. Kartläggning av vindresurser och korrekta produktionsestimat är nyckeln till en ekonomiskt lyckad vindkraftsetablering och används som underlag för ett investeringsbeslut. Med metoden att lokalisera och validera attraktiva vindlägen kan Vindmark miminera projektrisken och säkerställa att vindkraftverk med god avkastning etableras.