Marknadsaktörer

Det finns över 40 aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden av olika storlek och med olika affärsmodeller. I huvudsak kan dessa aktörer kategoriseras i fyra grupper: tillverkare, stora elbolag, vindkraftsprojektörer samt skogsägare/större markägare. 

Då försäljningen av el regleras via en varierande prisnivå på Nord Pool sker ingen direkt konkurrens mellan projektutvecklingsbolagen utan differentiering handlar snarare om tillgång till gynnsamma vindförhållanden, kostnadseffektiv tillståndshantering, kostnadseffektiva vindkraftverk samt finansiering.

Närmast samtliga svenska projektutvecklare fokuserar på utveckling av större vindkraftparker. Anledningen till att större vindkraftsparker prioriterats av svenska vindbolag är de skalfördelar, i form av reducerade infrastrukturs- och nätverkskostnader, som utveckling av stora projekt medför. Tiden och kostnaden att driva dessa projekt från prospekteringsfasen till färdiga bygglov har däremot klart underskattats. Dessutom har önskade skalfördelar visat endast en marginell effekt på investeringskalkylen.
 

Stöd för fortsatt utbyggnad

Vindkraften svarar idag för 7 % av Sveriges elproduktion. Dess fortsatta utbyggnad är beroende av politiska beslut. Att öka andelen förnyelsebar energi förefaller dock vara väl förankrat bland riksdagspartierna.

När det gäller allmänhetens åsikt genomförde opinionsföretaget SIFO en undersökning på uppdrag av SVT. En klar majoritet av urvalet (71 %) ansåg att man vill ha kvar subventionerna till vindkraft. Det utgår inte några statliga subventioner utan stödet baseras på ett teknikneutralt elcertifikatsystemet som gäller för samtliga förnybara kraftslag. Kostnaden för elcertifikaten fördelas på alla elkonsumenter utöver elintensiv industri.

Elkonsumenterna betalar en avgift på cirka 4 öre/kWh för att Sverige ska öka andelen förnybar el. Av detta går huvuddelen till biobränslen och vattenkraft samtidigt som mindre än 1 öre/kWh subventionerar utbyggnad av vindkraft. Ser man till elkonsumtionen för ett normalhushåll medför det en extra kostnad motsvarade cirka 50 SEK per år.