Vindmark erhåller stöd från Energimyndigheten

Vindmark erhåller stöd från Energimyndigheten om 4.5 miljoner kronor för konceptutveckling av en ny typ av överkritiskt vindkraftverk som kan konstrueras med högre tornhöjder till en väsentligt lägre kostnad än konkurrerande tillverkare. Högre torn innebär att Vindmark kan utvinna mer energi från vinden och därmed erbjuda bättre avkastning på investerat kapital.

Projektet sker i samarbete Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) vid Chalmers Tekniska Högskola och är en första etapp av ett större utvecklingsprojekt där målet är att uppföra en kommersiell prototyp av ett multi-megawatts vindkraftverk under 2016.

- Ett stöd från Energimyndigheten är ett steg på vägen för att göra vindkraft till en lönsam investering, säger Lars Mattila, vd och en av grundarna till Vindmark. Utvecklingen av kostnadseffektiva höga torn medför att Vindmark kan ta tillvara på bättre vindresurser och därmed radikalt sänka kostnaden per producerad MWh. Med dagens låga ersättningsnivåer på el och elcertifikat har vindkraftsinvesteringarna rasat med hela 83 procent det senaste kvartalet jämfört med föregående år. Oberoende utvärderingar visar att teknologin har potential att bli ett konkurrenskraftigt förnyelsebart alternativ vilket kommer att återge investerare förtroendet att öka sina investeringar i produktion av grön vindel.

- Det beviljade stödet gör det möjligt att få fram ett koncept för framtida kommersiell serieproduktion av ett svensktillverkat vindkraftverk, säger Andreas Gustafsson vid Energimyndigheten.

För mer information, kontakta:
Lars Mattila, vd Vindmark, tel: 070-320 09 88
Andreas Gustafsson, Energimyndigheten, tel: 016-544 23 28

Om Vindmark:

Vindmark är ett svenskt investerings- och tillverkningsbolag med unik teknisk kompetens inom vindkraftsteknik och optimering av vindkraftsparker. Det innebär att Vindmark kan erbjuda vindkraft till en bättre avkastning på investerat kapital. Mer information om Vindmark finns på bolagets hemsida: www.vindmark.com.