Teknologi

Vindmarks teknologi möjliggör uppförande av högre torn till en betydligt lägre kostnad än våra konkurrenter. Detta medför att rotorn kommer högre upp vilket medför bättre medelvindshastighet och elproduktion till en lägre kostnad. De reducerade kostnader som Vindmarks teknologi medför ger låga investeringskostnader i kombination med en hög elproduktion. Därmed kommer projektavkastningen på totalt investerat kapital att överstiga projekt där konventionella vindkraftverk har uppförts. 

Kostnaden för vindkraftverket står för mer än två tredjedelar av den totala kostnaden. Det finns idag inte några vindkraftstillverkare som erbjuder höga torn till en låg kostnad. Anledningen är att konventionella vindkraftverk kräver mycket material för att komma upp i höjd, vilket leder till att material-, transport- och installationskostnaderna ökar mer än den relativa ökningen av energiproduktionen varmed en förbättrad lönsamhet uteblir.

Vindmarks överkritiska lösning resulterar i en reducering av investeringskostnaden med nära 15 % vid navhöjder överstigande 130 m. Sammanfattningsvis anser SWPTC att Vindmarks teknologi med höga torn och mjukt girsystem har goda förutsättningar för en kostnadseffektiv byggnation av vindkraftverk för placering i skogsmiljö eller där möjligheten att nå kraftiga vindar på hög höjd är väsentligt, detta gäller såväl i Sverige som vid export.
— Ola Carlson, professor och föreståndare för Svenskt VindkraftTekniskt Centrum (SWPTC)


Vindkraft i skogsområden

Behovet av höga torn är speciellt tydligt vid etablering av vindkraft i skogsområden eftersom skogen fångar upp en del av vinden. Mätningar visar att vinden tilltar med minst 0,5m/s vid 120 meters höjd jämfört med vindstyrkan på 80 meter. Samtidigt uppskattas energiproduktionen öka med 25%. Tendensen blir än mer tydlig vid tornhöjder runt 140 meter. Enligt vindmätningar som genomfördes under tolv månader av Vattenfall ökar energiproduktionen med 40–50% om navhöjden höjs från 100 till 140 meter i svenska inlandsskogar.